Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
7155 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
İş Yapma Kolaylığında Türkiye'den 'Rekor' İyileşme
Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporuna göre, ülkemiz 'İş Yapma Kolaylığı' sıralamasında 190 ülke arasında 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. Hab
Şirket Kuruluşları Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
7099 sayılı Kanun yayımlandı
7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım ortamını iyileştirecek kanun tasarılarının ilki TBMM'de kabul edildi
518 sıra sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edildi.
Yatırım ortamı reform paketi TBMM'ye sevk ediliyor
Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini 30 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıkladı.Reform paketinde icra-iflas süreciyle ilgili ön
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 
 1-) Türk vergi sistemi konularına göre kaça ayrılmaktadır?

Türk vergi sisteminin şu şekilde sınıflandırılması mümkün bulunmaktadır.

I-    Gelir üzerinden alınan vergiler

 • Gelir vergisi
 • Kurumlar vergisi

II-   Harcamalar üzeriden alınan vergiler

 • Katma değer vergisi
 • Özel tüketim vergisi
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi

III-  Servet üzerinden alınan vergiler

 • Emlak vergisi
 • Veraset ve intikal vergisi
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 2-) Gelir Vergisi mükellefleri kimlerdir?

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Türkiye'de yerleşmiş olanlar ile resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları, tam mükellef olarak Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilmektedirler.

İkametgahı Türkiye'de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar Türkiye'de yerleşmiş kabul edilir. Ancak, belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ile durumları bunlara benzeyenler ile tahsil, tedavi veya istirahat maksadı ile gelenler ile tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye?de alıkonulmuş veya kalmış olanlar Türkiye?de altı aydan fazla kalsalar dahi tam mükellef sayılmamaktadırlar.

 3-) Kurumlar Vergisi mükellefleri kimlerdir?

Kurumlar vergisi mükellefleri, yurt dışında elde ettikleri kazançların Türkiye'de vergilendirilip vergilendirilmemesi bakımından tam ve dar mükellef olarak ikiye ayrılmaktadır.  Buna göre;

Kanuni veya iş merkezleri Türkiye'de bulunan kurumlar tam mükellef sayılırlar ve gerek Türkiye?de gerekse yabancı ülkelerde elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye?de bulunmayan kurumlar dar mükellef sayılırlar ve yalnızca Türkiye?de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

Türkiye?de kurumlar vergisi mükellefleri; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları ve aynı nitelikteki yabancı kurumlardır. Bunlardan uygulamada en çok rastlananlar anonim, limited şirket ve kooperatiflerdir.

 4-) Beyanname verme ve ödeme tarihleri nelerdir?

Beyanname Türü

Beyan Dönemi

Ödeme Tarihi

KDV Beyannamesi Ertesi ayın 24 günü akşamına kadar Beyanname verecekleri ayın 26. günü akşamına kadar
Aylık Muhtasar Beyanname Ertesi ayın 23 günü akşamına kadar Beyanname verecekleri ayın 26. günü akşamına kadar
3 Aylık Muhtasar Beyanname Ocak - Nisan - Temmuz ve Ekim aylarının 23. günü akşamına kadar Beyanname verecekleri ayın 26. günü akşamına kadar
Damga Vergisi Beyannamesi Ertesi ayın 23. günü akşamına kadar Ertesi ayın 26.günü akşamına kadar
Geçici Vergi Beyannamesi (01-03 Dönem) 14 Mayıs akşamına kadar 17 Mayıs akşamına kadar
Geçici Vergi Beyannamesi (04-06 Dönem) 14 Ağustos akşamına kadar 17 Ağustos akşamına kadar
Geçici Vergi Beyannamesi (07-09 Dönem) 14 Kasım akşamına kadar 17 Kasım akşamına kadar
Geçici Vergi Beyannamesi (10-12 Dönem) 14 Şubat akşamına kadar 17 Şubat akşamına kadar
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nisan Ayının 25. günü akşamına kadar Beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Basit Usul) Şubat Ayı 25. günü akşamına kadar 1.Taksit, şubat ayı sonuna kadar; 2 taksit, Haziran ayı sonuna kadar
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Diğer Gelirler) Mart ayının 25.günü akşamına kadar 1.taksit-Mart ayının sonuna kadar, 2.taksit-Temmuz ayı sonuna kadar
Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Beyannamesi Ertesi ayın 15. günü akşamına kadar Ertesi ayın 15.günü akşamına kadar
 5-) E-beyanname uygulamasından kimler yararlanmaktadır? Nasıl başvuru yapılır?

Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensupları Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesini doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.


Mükelleflerin ise söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için, bağlı bulundukları vergi dairelerine Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahütnamesini doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

 6-) Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu?nun getirdiği önemli düzenlemeler nedir?
 • %30 olan Kurumlar Vergisi oranı, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %20?ye indirilmiştir. Türkiye?nin yatırım cazibesi bakımından birçok ülke karşısındaki rekabet gücünü büyük ölçüde artırması beklenen yeni düzenlemeyle temel olarak vergi yükünün azaltılması ve kayıt dışına yönelmelerin engellenmesi hedeflenmiştir. Bu oran indirimiyle birlikte kar payı üzerinden alınan vergi dahil toplam vergi yükü yerli yatırımcılar için %44?ten %34?e, yabancı yatırımcılar için %37?den %32?ye inmiş bulunmaktadır. Böylelikle Türkiye, OECD ülkeleri arasında en düşük vergi yüküne sahip ilk 5 ülke arasına girmiştir.
 • Zararlı vergi rekabeti uygulamalarıyla mücadele ve kontrol edilen yabancı kurum kazançlarıyla ilgili vergisel düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda; tam mükellefiyete tabi kurumların yurt dışı faaliyetlerine yönelik vergileme prensipleri titizlikle irdelenmiş, zararlı vergi rekabeti uygulamalarıyla mücadele ve kontrol edilen yabancı şirket kazançları konularında modern vergi kanunlarında yer alan müesseseler sistem kapsamında tesis edilmiştir.
 • Transfer fiyatlandırması uygulamalarına ilişkin olarak OECD rehberinde yer alan prensipler çerçevesinde gerekli yasal düzenleme yapılmıştır. Örtülü sermaye düzenlemeleri de OECD ülkelerindeki uygulamalarla paralel hale getirilmiş olup, konu ile ilgili ikincil mevzuat çalışmaları devam etmektedir.
 • Yurt dışında elde edilerek Türkiye?de vergilendirilen kurum kazançlarından mükerrer vergi alınması önlenmiştir. Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye?de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergilerin, Türkiye?de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mekanizması geliştirilmiştir. Yurt dışındaki inşaat ve onarma işleri için ilgili ülke mevzuatı gereğince zorunlu olarak o ülkede kurulan şirketlerin (iştiraklerin) kazançları istisna kapsamına alınmıştır.
 7-) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının düzenlenmesindeki amaç nedir?

Gelirin her iki ülkede birden vergilendirilmesini önlemek, Anlaşma kapsamına giren vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli bilgi değişiminde bulunmak ve iki ülke arasında Anlaşma konusu olan vergilerle ilgili ortaya çıkabilecek vergi sorunlarını karşılıklı anlaşma yoluyla çözümlemek amaçlanmaktadır. Anlaşmalar, gelir üzerinden alınan vergileri kapsamaktadır.

 8-) Hangi ülkelerle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalanmıştır?

Bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti ile 76 ülke arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalanmış olup, bunlardan 69'u yürürlüğe girmiştir. Bunun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti ile 9 ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Türkiye'nin sonuçlandırdığı vergi anlaşmalarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

 9-) Yatırımlarda ne tür vergisel teşvikler uygulanmaktadır?

Farklı sektörlerdeki yatırımları teşvik etmek amacı ile farklı birçok alanda vergisel teşvikler sağlanmıştır. Söz konusu teşvikler, Kanunlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 2. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 3. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 4. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 5. 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 6. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 7. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 8. 5084 Sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 9. 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 10. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler
 11. 5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu İle Getirilen Vergisel Teşvikler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 10-) Yatırımlarda devlet yardımları uygulaması kapsamında hangi yasal düzenlemeler yapılmıştır?

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen teşvik belgesi kapsamında yatırımlara sağlanabilecek destek unsurları şunlardır:

a)Gümrük Vergisi muafiyeti,

b)Katma Değer Vergisi istisnası,

c)Faiz desteği.

Teşvik Belgesi alım süreci ve koşulları ile ilgili olarak bilgi almak için tıklayınız.

 11-) KOBİ?lere KOSGEB tarafından sağlanan teşvikler nelerdir?

Aşağıda KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen destekler yer almaktadır.

 1. Kredi Faiz Destekleri
 2. Bilişim Destekleri
 3. Bölgesel Kalkınma Destekleri
 4. Danışmanlık ve Eğitim Destekleri
 5. Girişimciliği Geliştirme Destekleri
 6. Kalite Geliştirme Destekleri
 7. Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri
 8. Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri
 9. Uluslararası İşbirliği Geliştirme Destekleri

Söz konusu destek programları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 12-) Ar-Ge faaliyetleri için sağlanan teşvikler nelerdir?

 • TÜBİTAK tarafından Ar-Ge faaliyetleri kapsamında sağlanan teşvikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
 1. Proje Destekleri
 2. Girişim Destekleri
 3. Patent Destekleri
 4. Ulusalararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)
 • TTGV tarafından Ar-Ge faaliyetleri kapsamında sağlanan teşvikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
 1. Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
 2. Ticarileştirme Projeleri Desteği
 3. Ortak Teknoloji Geliştirme Proje Desteği

Söz konusu destekler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak önemli destek unsurlarını kapsayan ve 2008 yılı Nisan ayında yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (R.G. 12.03.2008/26814) kapsamında, yatırımcılara herhangi bir sektör ya da faaliyet kolu ayrımı yapılmaksızın, teknoloji merkezleri, Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projelerine ilişkin 2023 yılına kadar sağlanması öngörülen Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği, damga vergisi istisnası, teknogirişim sermayesi desteği gibi çeşitli destek ve teşvikler sağlanmaktadır:

  • Yapılacak Ar-Ge harcamalarının %100'ü yapıldığı yılda ve ayrıca amortisman yoluyla da amortisman süresince vergi matrahından düşülecektir. Böylece Ar-Ge harcamalarının %200?ünün vergi matrahından indirilmesi mümkün olacaktır. 500 ve üzerinde tam zamanlı eş değer Ar-Ge personeli çalıştıran Ar-Ge merkezlerinde o yıl yapılan Ar-Ge  ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı kurum kazancı veya ticari kazancın tespitinde ayrıca indirim konusu yapılabilecektir.
  • Ar-Ge personeli ücretlerinin doktoralı olanlarda %90?ı, diğerlerinde ise %80?i, gelir vergisinden istisna edilmiştir.
  • Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren hissesinin yarısı 5 yıl süreyle bütçeden karşılanacaktır. Teknoparklardaki  mevcut vergisel teşviklere ilave olarak buralarda çalışan Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren hissesinin yarısı da aynı şekilde bütçeden karşılanacaktır.
  • Teknoloji alanında orijinal bir fikri hayata geçirebilecek sermayeye ihtiyaç duyan, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilere, teminat aranmaksızın 100.000 YTL?ye kadar teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilecektir. Bu fıkra uyarınca yılı bütçesinde Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 50.000.000 Türk Lirasın geçemez.
  • Bu kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen  kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.
  • Bu düzenlemeden faydalanamayan mükellefler için, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları uyarınca, % 40 olarak uygulanan Ar-Ge indirimi oranı % 100?e çıkarılmıştır. Böylece kurumlar ile gelir vergisi mükellefleri, Ar-Ge harcamalarının tamamını indirim konusu yapabileceklerdir. 
 13-) İhracata yönelik teşvikler nelerdir?

Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve İGEME tarafından;

 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi,
 2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi,
 3. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı,
 4. İstihdam Yardımı,
 5. Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi,
 6. Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
 7. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®?nin Desteklenmesi,
 8. Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği,
 9. Eğitim ve Danışmanlık Yardımı

kapsamında çeşitli alanlarda destekler sağlanmaktadır. Söz konusu destek kapsamları ve oranları ile ilgili olarak detaylı bilgi için tıklayınız.

Toplam 6869 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 20.11.2012