Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
7155 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
İş Yapma Kolaylığında Türkiye'den 'Rekor' İyileşme
Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporuna göre, ülkemiz 'İş Yapma Kolaylığı' sıralamasında 190 ülke arasında 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. Hab
Şirket Kuruluşları Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
7099 sayılı Kanun yayımlandı
7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım ortamını iyileştirecek kanun tasarılarının ilki TBMM'de kabul edildi
518 sıra sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edildi.
Yatırım ortamı reform paketi TBMM'ye sevk ediliyor
Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini 30 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıkladı.Reform paketinde icra-iflas süreciyle ilgili ön
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 
 1-) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hangi eser türlerini düzenlemektedir?

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hangi eser türlerini düzenlemektedir?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu fikir ve sanat eserlerini dört grupta düzenlemektedir. Bunlar, sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserleridir.

İlim ve edebiyat eserleri herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler, her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri, bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleridir. Musiki eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir.

Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan; yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi, heykeller, kabartmalar ve oymalar, mimarlık eserleri, el işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları, fotoğrafik eserler ve slaytlar, grafik eserler, karikatür eserleri ve her türlü tiplemelerdir.

Sinema eserleri, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir. 5846 sayılı Kanun ayrıca bir eserden yararlanmak suretiyle oluşturulan işlenme ve derlemeleri de kapsamaktadır.

 2-) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hak sahipleri kimlerdir?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hak sahipleri eser sahipleri ile bağlantılı hak sahipleridir. Eser sahibi eseri meydana getiren kişi olarak tanımlanmaktadır. Bağlantılı hak sahipleri ise bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçılar, seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşlarıdır.

 3-) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan haklar nelerdir?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu eser sahibinin haklarını mali haklar ve manevi haklar olarak ikiye ayırmaktadır. Mali haklar, işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı işaret, ses, görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ile pay ve takip hakkıdır. Manevi haklar ise umuma arz, adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını men ve eserin zilyet ve malikinden eserin aslından geçici süreyle yararlanmayı isteme yetkilerinden oluşmaktadır. 5846 sayılı Kanun bağlantılı hak sahiplerinde de bu haklarla bağlantılı çeşitli haklar tanımaktadır.

 4-) Telif hakları koruması ne zaman başlar, ne kadar süre devam eder?

Telif hakları koruması eserin alenileşmesi ile başlar. Mali haklara ilişkin koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden sonra yetmiş yıl devam eder. Eser sahibinin manevi haklarına ilişkin koruma süresi ise eser sahibi yaşadığı müddetçe devam eder, bu haklar belirli şartlar dâhilinde mirasçıları veya mali hak sahipleri tarafından ölümden itibaren yetmiş yıl süreyle kullanılır. Bağlantılı haklar bakımından; icracı sanatçıların hakları icranın tespit edildiği veya aleniyet kazandığı tarihten başlayarak yetmiş yıl süreyle devam eder. Yapımcıların hakları ilk tespitin yapıldığı tarihten başlayarak radyo-televizyon kuruluşlarının hakları ise programın il yayınlandığı tarihten başlayarak yetmiş yıl süreyle devam eder.

 5-) Fikir ve Sanat Eserleri kayıt-tescil edilebilir mi?

Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırmakla yükümlüdürler. Eser sahipleri de talep etmeleri halinde eserlerinin kayıt ve tescilini yaptırabilirler. Mali haklar da bu kapsamda kayıt altına alınabilir. Sinema ve müzik eserlerinin kayıt-tescilini içeren zorunlu kayıt-tescil işlemi İstanbul Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünce, diğer eserlerin kayıt-tescilini içeren isteğe bağlı kayıt-tescil işlemleri ise Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünce gerekleştirilmektedir. Fikir ve sanat eserlerinin kayıt-tescili işlemi hak kurucu nitelikte bir işlem olmayıp hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve malî haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

 6-) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca sertifika alması zorunlu işyerleri hangileridir?

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten ve/veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ücret mukabili sertifikalandırılmaktadır. Buna göre;

 • Boş taşıyıcı materyalleri üreten veya ithal eden, dağıtan veya satan yerler,
 • Fikir ve sanat eserleri ile bu eserleri içeren yapımların, taşıyıcı materyalleri tespit ederek çoğaltımını yapan dolum tesisleri,
 • Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri,
 • Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler,
 • Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren yerler, Bakanlıktan yürüttükleri faaliyeti gösterir bir sertifika almak zorundadırlar.
 7-) Patent Nedir, Buluş Nedir?

Bir buluş için başvuru sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; tıpkı maddi haklar gibi alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi başvuru sahibinin gayri maddi hak olarak mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye?de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye?ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Buluş ise tarım dahil sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanır.

 8-) Daha önce hiç kimsenin aklına gelmemiş bir fikri patent ile koruyabilir miyiz?

Herhangi bir fikrin patent ile korunması söz konusu değildir, sadece sanayiye uygulanabilir yeni fikir ürünleri veya yeni üretim metodları patent ile korunabilmektedir. Bir fikir ürününün patent ile korunabilmesi için o fikir ürününün bir buluş olması gerekmektedir. Buluş, teknik bir probleme teknik bir çözüm getirilmesi veya bir işin gerçekleştirilmesi için önerilen yeni metotlar veya yeni ürünlerdir. Aynı teknik problemin her farklı çözümü farklı bir buluştur. Örneğin, kışın arabanızın buzlanan camlarınının buzlanmasını önlemek için dünyada yeni bir kimsayal ürün veya yeni bir metod kullanıyor iseniz, bu teknik çözümlerin her biri buluştur. Bir buluşun patent ile korunabilmesi için o buluşun dünyada yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini içeriyor olması gerekmektedir. Buluşlar, faydalı model tescili ile de korunabilmektedir, faydalı model tescilinde buluşların buluş basamağı kriterini sağlaması aranmamaktadır.

Patent başvurusu yapmak için buluş konusu ürünü üretmiş veya uygulamasını yapmış olmanız gerekmemektedir. Ancak, fikir ürününüzle (buluşunuzla) ilgili koruma alabilmeniz için buluş konusunun ilgili olduğu teknik alandaki uzman tarafından, buluşun gerçekleştirilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak yazılması, patent konusu olan buluşun tüm özelliklerinin hiçbir şey gizlemeden eksiksiz olarak verilmesi gerekmektedir.

 9-) Patent/Faydalı Model başvurusu için neler gereklidir?

Patent/faydalı model başvurunuzu hazırlamadan önce mutlaka, TPE'nin sitesinden ulaşabileceğiniz 'Patent/Faydalı Model Başvuru Kılavuzunu' dikkatlice okumanız gerekmektedir. Bu kılavuz doğrultusunda hazırlanan başvurular şekli eksiklik aşamasında problemsiz olarak işlem görmektedir. Şekli açıdan eksik bulunan başvurular düzeltilmesi için başvuru sahibine tekrar gönderilmekte ve bu da işlem sürecinin uzamasına yol açmaktadır.

Patent/faydalı model başvurusu için gerekli evraklar şunlardır:

  • Patent/faydalı model başvuru formu (bilgisayarda bir nüsha halide doldurulmalıdır )
  • Buluşun ayrıntılı şekilde açıklandığı tarifname (üç nüsha),
  • Patent korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (üç nüsha),
  • Gerekli görülüyorsa teknik resimler (üç nüsha),
  • Buluşu kısaca anlatan 50 ile 100 kelime arasında anlatan özet (üç nüsha),
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont aslı.

Patent/Faydalı model başvurunuzu yapmadan önce buluşunuzun dünyada yeni olup olmadığı ve benzer buluşların olup olmadığı konusunda patent veri tabanlarından patent araştırması yapabilirsiniz. Dünya çapında patent araştırmasını ücretsiz olarak yapabileceğiniz sitelerin başında Avrupa Patent Ofisi?ne ait patent veritabanı http://ep.espacenet.com/ gelmektedir. Söz konusu patent veri tabanında İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri başta olmak üzere 81 ülkeye ait yaklaşık 60 milyon patent dokümanı yer almaktadır. Patent araştırması yapmak buluşunuzun tescil edilip edilemeyeceği konusunda fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca, Enstitümüzün elektronik ağ adresinden de http://online.tpe.gov.tr/ Türkiye?de yayınlanmış patentl/faydalı model başvuruları ile ilgili Türkçe araştırma ve dosya takibi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 10-) Patent başvurusunu aracı vekil kullanmadan yapabilir miyiz?

TPE nezdinde yapılan işlemlerde Türkiye'de ikamet etmekte olan gerçek ve tüzel kişiler için vekil kullanma zorunluluğu yoktur. Patent ile ilgili işlemleri başvuru sahipleri bizzat kendileri yapabilecekleri gibi vekil aracılığı ile de yapabilirler. Ancak, konu hakkında bilgi sahibi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin yanlış işlemler yaparak muhtemel hak kayıplarına uğramamaları için patent vekili kullanmaları tavsiye edilebilir. TPE nezdindeki işlemlerde atanacak vekillerin TPE tarafından yetkilendirilmiş ve TPE vekil sicilinde kayıtlı vekil olması gerekmektedir.


Türkiye'de ikameti olmayan gerçek ve tüzel kişilerin TPE nezdindeki her türlü işlemlerini vekil aracılığıyla yapmaları zorunludur.

 11-) Patent başvurusu maliyeti ne kadardır?

Buluşlar, patent (20 yıllık) veya faydalı model (10 yıllık koruma) ile korunmaktadır. Patent koruması da kendi içerisinde incelemeli (20 yıllık koruma) ve incelemesiz patent (7 yıllık koruma) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Patentler için net bir maliyet vermek mümkün değildir. Başvurudan belge aşamasına kadar ödenecek ücretler çeşitlilik göstermekte ve daha sonraki 20 yıllık koruma süresi boyunca ödenecek yıllık ücretler her yıl yeniden düzenlenmektedir. Bu aşamada TPE internet sitesinde ve başvuru kılavuzlarında yayınlanan ücret tablolarından bilgi alınabilir. Ayrıca yurt dışında koruma elde etmek için yapılan başvurular için de farklı ücretler söz konusudur. Ödenecek ücretler koruma talep edilecek her ülke için farklılık gösterir. Ayrıca 23 Ağustos 2006 tarihinden sonra yapılmış başvurular için TÜBİTAK teşviklerinden faydalanılması da sözkonusudur.

 

TÜBİTAK, incelemeli patent başvurularında bulunacak gerçek veya tüzel başvuru sahiplerine yapılacak patent masraflarının karşılanması amacıyla geri ödemesiz 3.000 YTL. maddi destek sağlamaktadır. Ayrıca, patent başvurusunun patent vekili ile yapılması durumunda patent vekil masrafları için de 450 YTL maddi destek sağlamaktadır. Söz konusu destek patent başvuru masraflarının tamamını karşılamaktadır. TÜBİTAK teşvikinden nasıl yararlanılacağına ilişkin detaylı bilgi TPE websitesinde patent teşvikleri kısmında http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=110 yer almaktadır. Söz konusu destekten incelemesiz patent başvurusu veya faydalı model başvurusu yapanlar yararlanamamaktadır.

Patent ve faydalı model başvuru ücreti (rüçhansız başvuru) 25 YTL?dir. Patent ve faydalı model başvuruları için ayrıca koruma süresi boyunca her yıl yıllık ücretlerin ve başvurunun tescil edilmesi durumunda tescil ücretinin de ödenmesi gerekmektedir.

Bir faydalı model başvurusu tescil edilinceye kadar yapılacak masraflar 455 YTL (başvuru ücreti+2. yıl ücreti+tescil ücreti)?dir.

Patent başvurusu yapılması durumunda ise buluşunuzla ilgili dünyada teknolojinin geldiği son durumu gösteren patent araştırmasının yapılarak patent araştırma ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Patent araştırması Türk Patent Enstitüsü?ndeki uzmanlar (470 YTL) veya anlaşmalı olduğumuz diğer ofisler Rusya (354 $+150 YTL), Avusturya Patent Ofisi (944 ?+150 YTL), Danimarka (1062 ? veya 1298 ?+150 YTL), Avrupa Patent Ofisi (2131 ? + 150 YTL) ve İsveç (2608 ? + 150 YTL) tarafından yapılabilmektedir. Başvuru sahibi patent araştırması için dilediği ofisi seçmekte serbesttir. Ancak, buluş konusu ürün patent araştırması yapılamayacak derecede basit değil ise başvuru sahibi Türk Patent Enstitüsü?nde patent araştırmasını tercih edememekte, anlaşmalı olduğumuz ofislerden birisini seçmesi gerekmektedir. Patent araştırmasının Türkiye?de veya Rusya?da yapılmasının tercih edilmesi durumunda incelemesiz patent tescili için yapılacak masraflar ortalama 1.000 YTL?yi (başvuru ücreti+2. yıl ücreti+araştırma+tescil ücreti) bulmaktadır. Paten başvurusu tescil edildikten sonra koruma süresi boyunca diğer yıllık ücretlerin de ödenmesi gerekmektedir. .

İncelemeli patent başvurusu yapılması durumunda patent araştırmasından sonra patent inceleme ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Patent incelemesinin Türk Patent Enstitüsü?nde yapılması durumunda 360 YTL, diğer ofislerin tercih edilmesi durumunda Rusya?da (236 $ + 150 YTL), Avusturya?da 472 ? + 150 YTL.), Danimarka?da (708 ? + 150 YTL.), İsveç?te (1228 ? + 150 YTL) ödenmesi gerekmektedir. Patent incelemesinin Türk Patent Enstitüsü veya Rusya Patent Ofisi?nde yapılması durumunda incelemeli patent başvurusu tescil edilinceye kadar yapılacak masraflar ortalama 1.700 YTL?yi (başvuru+2. ve 3. yıl ücreti+araştırma +inceleme+tescil ücreti) bulmaktadır. TÜBİTAK incelemeli patent başvurusu yapılması durumunda 3.000 YTL?ye kadar yapılacak patent masraflarının tamamını karşılamaktadır. Patent tescil edildikten sonra kalan diğer yıllık ücretlerin bir kısmı içinde TÜBİTAK desteğinin kalan kısmından yararlanılabilmektedir.

Patentler için net bir maliyet vermek mümkün değildir. Başvurudan belge aşamasına kadar ödenecek ücretler çeşitlilik göstermekte ve daha sonraki 20 yıllık koruma süresi boyunca ödenecek yıllık ücretler her yıl yeniden düzenlenmektedir. Ayrıca yurt dışında koruma elde etmek için yapılan başvurular için de farklı ücretler söz konusudur. Ödenecek ücretler koruma talep edilecek her ülke için farklılık gösterir. ( Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız).

 12-) Patent tescil süresi ne kadardır?

Buluşlar patent veya faydalı model (10 yıllık koruma) ile korunmaktadır. Patent koruması da kendi içerisinde incelemeli (20 yıllık koruma) ve incelemesiz patent (7 yıllık koruma) olarak ikiye ayrılmaktadır. Faydalı model başvurusunun tescil edilme süresi erken yayın talebinde bulunulması durumunda ortalama 8 aydır. Erken yayın taledinde bulunulmaması durumunda tescil süresi 2 yılı bulmaktadır. Başvuru sahibi tarafından patent araştırma ve inceleme taleplerinin erken yapılmasına bağlı olarak incelemesiz patent başvurusunun tescil edilme süresi ise ortalama 1.5–2 yıl ve incelemeli patent başvurusunun tescil edilme süresi ise ortalama 2-3 yıldır.

 13-) Buluşumun dünyada yeni olup olmadığını, aynı veya benzer buluşların mevcut olup olmadığını nasıl araştırabilirim?

TPE elektronik ağ adresinden Türkiye?de yayınlanmış patent/faydalı model başvuruları ile ilgili Türkçe araştırma yapılabilmektedir. Ancak, bir buluşun dünyada yeni olup olmadığını araştırmak için dünya çapında patent araştırma yapılması gerekmektedir. Dünya çapında patent araştırmasının ücretsiz yapabileceği sitelerin başında Avrupa Patent Ofisi?ne ait patent veritabanı gelmektedir. Söz konusu patent veritabanında İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri başta olmak üzere 81 ülkeye ait yaklaşık 60 milyon patent dokümanı yer almaktadır. Avrupa Patent Ofisi?nde patent veritabanında yapılacak patent araştırması neticesinde elde edeceğiniz İngilizce patent dokümanlarını patent veritabanını kullanarak Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerine çevirebilirsiniz. Almanca yapılmış patent başvurularının da İngilizceye çevrilebilmesi mümkündür. Anahtar kelimeler ile yaptığınız patent araştırması neticesinde 500?den fazla patent başvurusu sonucu elde etmeniz durumunda en son tarihli 500 patent başvurusu görüntülenebilmektedir. Bu sebepten yapacağınız araştırmalarda genel olmayan daha spesifik anahtar kelimelerin seçilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Avrupa Patent Ofisi?nin patent veritabanı dışında, Uluslararası PCT başvurularının yer aldığı WIPO?ya ait veritabanı, Amerikan patent başvurularının yer aldığı Amerikan Patent ve Marka Ofisi?ne ait patent veritabanı ve yine Amerikan Patent başvurularının yer aldığı Google Patent Veritabanı mevcuttur.

 14-) Yurt dışında veya Türkiye?de gördüğüm bir ürünü Türkiye?de üretmek istiyorum söz konusu ürünün patent koruması olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Herhangi bir ürünün Türkiye?de patent koruması olup olmadığı TPE elektronik ağ adresinde yer alan http://online.tpe.gov.tr/ ?Online İşlemler? kısmından patent ve faydalı model araştırması yapılarak öğrenilebilir. Patent veritabanında yayınlanmış olan tüm patent/faydalı model başvuruları ve tescilleri yer almaktadır. Yayınlanmış patent/faydalı model başvurularının tescil edilip edilmediğini veya geçerli olup olmadığını başvuruların dosya durumlarını inceleyerek görebilirsiniz.

 15-) Yurt dışında patenti alınmış; ancak, Türkiye?de patent başvurusu/tescili olmayan bir ürünün Türkiye'de üretilmesi mümkün müdür?

Yurt dışında patenti alınmış; ancak, Türkiye?de patent başvurusu/tescili yapılmamış patentli bir ürünün Türkiye'de üretilmesinde veya satılmasında yasal olarak herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 16-) Yurt dışında üretilen; ancak, Türkiye?de üretilmeyen bir ürün ile ilgili Türkiye?de koruma alabilir miyim?

Bir buluşun patent koruması alabilmesi için patentlenebilirlik kriterlerinden olan dünyada yenilik kriterini sağlaması gerekmektedir. Bir buluş daha önce dünyada kullanılıyorsa yazılı, sözlü veya herhangi bir yolla topluma açıklanmışsa yenilik kriterinden yoksun demektir. Dünyada yeni olmayan bir buluş için Türkiye?de veya bir başka ülkede patent/faydalı model koruması alamazsınız. Buluşunuz yeni olmadığı halde patent/faydalı model belgesi almış iseniz, 3. kişilerin mahkemeye başvurup buluşunuzun dünyada yeni olmadığını ispatlamaları durumunda almış olduğunuz belge hükümsüz kılınmaktadır.

 17-) Patent aldığımda, bütün dünyada koruma elde etmiş olur muyum?

Patent korumaları ulusaldır, sadece patent başvurusunun ve tescilinin yapıldığı ülkelerde koruma sağlamaktadır. Herhangi bir ülkede patent koruması talep edilebilmesi için, o ülkeye patent başvurusunun yapılması ve ulusal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yurt dışında birçok ülkede patent başvurusu yapabilmeyi sağlayan ve işlemleri standartlaştırıp kolaylaştıran uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) dünya üzerindeki ülkerin hemen hemen tamamını, EPC(Avrupa Patent Sözleşmesi) Avrupa sathında otuzun üzerinde ülkede patent koruması elde etmeye yönelik kolaylaştırılmış düzenleme getiren sistemlerdir.

 18-) Türkiye?de yapılan bir patent başvurusu, yurt dışında nasıl korunabilir?

Türkiye?de yapılan bir patent başvurusu tescil edildiği takdirde sadece Türkiye?de koruma sağlamaktadır. Yurt dışında herhangi bir ülkede patent koruması talep edilebilmesi için o ülkeye patent başvurusunun yapılması ve o ülkenin ulusal mevzuatının gereklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Yabancı ülkelerde patent koruması elde edebilmek için ya o ülkelere tek tek ulusal patent başvurusu veya uluslararası PCT başvurusu ya da Avrupa Patenti başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Türkiye?ye patent/faydalı model başvurusu yaptıysanız, bu yapmış olduğunuz patent başvurunuzun başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde rüçhan (öncelik) hakkınızı kullanarak koruma talep etmeyi düşündüğünüz diğer ülkelere de patent başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Oniki aylık rüçhan hakkı süresi içerisinde her bir ülkeye tek tek ulusal patent başvurusunun yapılması ve başvuru işlemlerinin ayrı ayrı yürütülmesi oldukça zahmetli ve masraflıdır. Yurt dışında patent başvurusu yapacağınız ülke sayısı 3?den fazla ise tek tek ulusal başvuru yapmak yerine Uluslararası PCT başvuru sistemi veya Avrupa Patent başvurusu sisteminin tercih edilmesi daha avantajlıdır. Uluslararası PCT Başvurusu sisteminin tercih edilmesi durumunda Türkiye?ye veya herhangi bir ülkeye ilk patent başvurunuzu yaptıktan sonra, diğer ülkelerde ulusal patent başvurusu yapmak için 30 ay veya 33 aylık bir süreniz (ülkelerin tercihlerine göre değişmektedir) bulunmaktadır. Uluslararası PCT başvurusunun bir diğer avantajı da patent koruması talep edeceğiniz ülkelere başvurmadan önce buluşunuzla ilgili dünyada teknolojinin geldiği seviyeyi gösteren patent araştırmasının yapılmasıdır. Patent araştırması sonucunda buluşunuzla ilgili bulunan benzer dokümanlar araştırma raporu ekinde gönderilerek buluşunun yeni olup olmadığı konusunda fikir sahibi olmanız sağlanmaktadır. Başvuru sahibi patent araştırmasından sonra isterse buluşunun patentlenebilirlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığına ilişkin patent incelemesi yapılması talebinde de bulunabilmektedir. Böylece tek tek ulusal patent başvurusu yapıp; başvuru, tercüme ve vekil ücreti masraflarını yapmadan önce buluşunu değerlendirme, pazar araştırması yapma ve koruma talep edeceği ülkeleri belirleme fırsatı elde etmiş olmaktadır.

Patent başvurusu yapmayı düşündüğünüz ülkelerin tamamı Avrupa ülkesi ise PCT başvurusu yerine Avrupa Patenti başvurusunda bulunup, Türkiye dahil Avrupa Patent Ofisi?ne üye 33 Avrupa ülkesinde geçerli Avrupa patent sistemini tercih etmeniz daha avantajlıdır.

Patent başvurusunu yapmayı düşündüğünüz ülkelerin bazıları Avrupa bazıları da Avrupa dışındaki ülkeler ise söz konusu ülkeler için PCT başvurusunda bulunabilir ve Avrupa ülkeleri için PCT prosedürü içerisinde yer alan Avrupa Patenti Başvurusunu tercih edebilirsiniz.

 19-) Patent almak pahalı mıdır? Patent başvurusu harcamaları için nerelerden destek alabilirim?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türk Patent Enstitüsü (TPE) arasında imzalanan ?Patent Teşvikleri Protokolü? çerçevesinde gerçek veya tüzel kişilerin yapmış oldukları incelemeli patent veya uluslararası patent başvuruları için (PCT) TÜBİTAK tarafından 3.000 YTL. geri ödemesiz destek verilmektedir. Ayrıca, patent başvurularının patent vekili aracılığıyla yapılması durumunda patent vekillerine yapılacak ödemenin de 450 YTL?si TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu destekten incelemesiz patent başvurusu veya faydalı model başvurusu yapanlar yararlanamamaktadır.

KOSGEB de patent/faydalı model başvurularının tescil edilmesi durumunda başvuru sahibinin işletme olması koşuluyla, yurt içinden alınacak patent belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak patent belgesi için üst limit 10.000 YTL. kadar destek vermektedir.

Söz konusu destekler hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 20-) TÜBİTAK?ın patent başvuru masraflarının karşılanması desteğinden nasıl yararlanabilirim?

TÜBİTAK?ın patent başvuru masraflarının karşılanması desteğinden yararlanabilmek için öncelikle Türk Patent Enstitüsü?ne patent başvurunuzu yapmanız ve patent başvuru ücretini (25 YTL) yatırmanız gerekmektedir. Patent başvurunuzu TPE'ye yaptıktan sonra, patent başvurunuz şekli olarak incelenmekte ve başvurunuzda eksiklik olup olmadığı size bildirilmektedir. Eğer eksiklik varsa bu eksikliklerin düzeltilmesi istenmektedir, eksiklik yok ise veya giderilmiş ise şekli eksikliğin olmadığına ilişkin yazı gönderilmektedir. Patent başvurunuzda şekli eksiklik olmadığına dair yazımız elinize ulaştıktan sonra, bu evrakla birlikte, TÜBİTAK teşvik formunu doldurarak, taahhütname ve kurum adına başvuruyorsanız imza sirkülerini ekleyip TÜBİTAK?a göndermeniz gerekmektedir. TÜBİTAK söz konusu başvuruları bir Kurul eşliğinde değerlendirip başvurunun destekten yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar vermektedir. Destekten yararlanacak başvuru sahiplerinin her patent işlemi (araştırma, inceleme, yıllık ücretler) ile ilgili doldurduğu işlem formlarında, patent başvurusunun TÜBİTAK destekli olduğunu belirtmesi gerekmektedir. Yapılacak masraflarlarla ilgili destekler TÜBİTAK tarafından doğrudan TPE?nin hesabına yatırılmaktadır.

 21-) Patent ile faydalı model belgesi arasındaki fark nedir?

Türkiye?de buluşlar patent veya faydalı model belgesi ile korunmaktadırlar. Patent tescilinde koruma süresi 20 yıl iken, faydalı model tescilinde koruma süresi 10 yıldır.

Patent belgesi, herhangi bir madde, metod veya prosedür ile ilgili ?dünyada yenilik?, ?buluş basamağı? (tekniğin bilinen durumunun aşılması) ve ?sanayiye uygulanabilirlik? kriterlerini sağlayan buluşlar için verilirken, faydalı model belgesi usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ve kimyasal maddeler hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip ?dünyada yenilik? ve ?sanayiye uygulanabilirlik? kriterlerini sağlayan nispeten daha küçük yenilikler için verilmektedir Faydalı model başvurusunun tescilinde patent başvurusunun tescilinde aranan buluş basamağı kriteri aranmamaktadır. Faydalı model başvuruları, patent başvurularına göre çok daha kısa sürede tescil edilmektedir. Faydalı model belgesi en erken 8 ayda tescil edilirken, patent başvurusunun tescili ortalama 1.5-2 seneyi bulmaktadır.

Bir buluş için patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar vermektedir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispat edilmesi durumunda, mahkeme yolu ile faydalı model belgesi iptal edilebilmektedir.

Faydalı model başvurusunun tescili patent başvurusunun tesciline kıyasla daha az maliyetlidir. Ancak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türk Patent Enstitüsü (TPE) arasında imzalanan ?Patent Teşvikleri Protokolü? çerçevesinde gerçek veya tüzel kişilerin yapmış oldukları incelemeli patent veya uluslararası patent başvuruları için (PCT) TÜBİTAK tarafından 3.000 YTL. geri ödemesiz destek verilmektedir. Ayrıca, patent başvurularının patent vekili aracılığıyla yapılması durumunda patent vekillerine yapılacak ödemenin de 450 YTL?si TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. TÜBİTAK?ın desteğinden yararlanılması durumunda patent başvurusunun tescilinde başvuru ücreti (25 YTL) hariç hiçbir masraf yapılmamakta ve faydalı model tesciline göre çok daha az maliyetli olmaktadır. Söz konusu destekten incelemesiz patent başvurusu veya faydalı model başvurusu yapanlar yararlanamamaktadır.

 22-) Patentli bir üründe ne kadar değişiklik yapılırsa ihlale girmez veya yeni bir patent alınabilir?

Patentli bir üründe ölçü veya şekil değişikliği gibi teknik özelliğe etkisi olmayan faktörlerin değiştirilmesinin herhangi bir önemi yoktur, bu tarz değişiklikler patent ihlali kapsamında değerlendirilmektedir. Aynı teknik problemler, aynı teknik özellikler kullanılarak çözülüyor ise patent ihlali söz konusudur Ancak, aynı teknik problemlerim her farklı yeni teknik çözümü buluş olarak nitelendirilir ve patent alınarak korunabilir.

 23-) Patentli bir üründe patentli olduğuna dair işaret bulunmak zorunda mıdır?

Patentli bir üründe patentli olduğuna dair işaretin bulunması zorunlu değildir.

 24-) Buluşumu patent başvurusu yapmadan herhangi bir katalogda, konferansta veya bilimsel bir makalede açıklamamda sakınca var mıdır?

551 sayılı KHK?nın 8. maddesine göre başvuru sahipleri buluşları ile ilgili başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki oniki ay içinde herhangi bir açıklama yapmış ise, yapılan açıklamaların buluşa patent verilmesini engellemeyeceği belirtilmektedir. Oniki ayık sürenin dışında yapılan açıklamalar ise buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaktadır. Başvuru sahibi tarafından oniki aylık süre içerisinde yapılan açıklamalar buluşa patent verilmesini engellememekle birlikte, yapılan açıklamalar neticesinde 3. kişiler sizden önce patent başvurusunda bulunursa, Enstitü nezdinde patent isteme hakkının size ait olduğunu iddia etme hakkınız bulunmamaktadır. Mahkemeye başvurup dava açmanız ve ispat etmeniz gerekmektedir. Bu sebepten buluşunuzla ilgili açıklama yapmadan önce patent başvurusu yapmanız mağdur olmanızı engellemektedir.

 25-) Patent koruması ne zaman başlar?

Patent başvurusu yaptığınız andan itibaren başvuru ile ilgili haklarınız doğar ve buluşunuz korunmaya başlar. Bu haklarınızı 3. kişilere karşı kullanabilmek için, başvurunuzun yayınlanması veya noter aracılığı ile 3. kişilere ihtarname çekilerek başvurunuzdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Mahkeme patent başvurusu tescil edilinceye kadar herhangi bir hukuki veya cezai yaptırım uygulamamaktadır. Patent başvurunuz tescil edildikten sonra patent haklarınızı ihlal eden kişiler maddi ve manevi tazminat cezalarına çarptırılmaktadır.

 26-) Gümrüklerde taklit ürünlere el konulması prosedürü nasıl uygulanmaktadır?

4458 sayılı Gümrük Kanununun 57. maddesi gereğince; Türkiye?de koruma altında bulunan patent/faydalı model ürünleri ile ilgili şikayet olması durumunda söz konusu mallara Gümrük memurları tarafından gümrükte el konulmasına izin verilmektedir. El konulma işleminden sonra 10 gün içerisinde mahkeme kararı veya ihtiyati tedbir kararı alınmadığı takdirde, ürünler serbest bırakılmakta ve gümrük işlemleri devam etmektedir. Ayrıca, henüz gümrüğe gelmemiş bir ürün ile ilgili de el konulması talebinde bulunulabilmektedir. Gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak hak sahibi başvuru dilekçesinde, gümrük idaresinin harekete geçmesini istediği sürenin uzunluğunu tam olarak belirtmesi gerekmektedir. Ancak, bu süresin otuz günü geçmemesi gerekmektedir. Sürenin başlangıcında başvuru dilekçesinin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih esas alınmaktadır. Muhtemel bir hak tecavüzünün önlenmesi amacıyla gümrük idarelerinin müteyakkız olmasını talep eden ve bir süre ile sınırlı olmayan genel mahiyetteki başvuru dilekçeleri değerlendirmeye alınmamaktadır.

Durdurma kararı ithalatçıya veya hak sahibine bildirilmektedir. Durdurma kararının hak sahibine tebiliğinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahibi tarafından yetkili mahkemede dava açılması veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınması gerekmektedir. Gümrük idareleri gerek ithalatçının gerekse kamu hakkını korumak için başvuru sahibinden eşyanın CIF kıymeti kadar bir teminat isteyebilmektedir.

 27-) Patent hakkının sona ermesinin sebepleri nelerdir?

Patent hakkı;

 • Koruma süresinin dolması;
 • Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;
 • Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;

sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

 28-) Hangi konularda patent verilemez?

Buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek konular:

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
 • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
 • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
 • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Patentle korunamayacak buluşlar:

 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar;
 • Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.
 29-) Patent isteme hakkı kimlere aittir?

Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür.

Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur.
Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.

 30-) Bandrol Başvurusu hangi durumlarda gereklidir?

Eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve mali haklara tecavüzü önlemek amacıyla musiki ve sinema eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu; kolay kopyalanmaya müsait diğer eser gruplarında ise isteğe bağlı olarak bandrol kullanılmaktadır. Bandrol kullanımı ve başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için lütfen tıklayınız...

 31-) Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

 32-) Marka Tescil Başvurusu Nasıl Hazırlanır ve Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Marka tescil başvurusu TPE-M-101 kodlu Marka Tescil Başvuru Formu ile yapılır. Marka tescil başvurusu hazırlamadan önce mutlaka, 'Marka Başvuru Kılavuzunun' dikkatli bir şekilde okunması ve formun eksiksiz doldurulması gerekir. Başvuru kılavuzuna ve başvuru formuna, http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=230 adresinden ulaşılabilir. Kılavuzda belirtilen hususlara uygun olarak ve eksiksiz hazırlanan başvurular TPE tarafından başvuru tarihi itibariyle işleme alınır. Şekli eksiklik bulunan başvurulara ilişkin olarak şekli eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine iki aylık süre verilir. Bu tür başvurularda koruma tarihi şekli eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle başlar.

 33-) TPE Nezdindeki Marka İşlemlerinde Vekil Kullanma Zorunluluğu Var Mıdır?

TPE nezdinde yapılan işlemlerde Türkiye'de ikamet etmekte olan gerçek ve tüzel kişiler için vekil kullanma zorunluluğu yoktur. Marka ile ilgili işlemleri başvuru sahipleri bizzat kendileri yapabilecekleri gibi vekil aracılığı ile de yapabilirler. Ancak, konu hakkında bilgi sahibi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin yanlış işlemler yaparak muhtemel hak kayıplarına uğramamaları için marka vekili kullanmaları tavsiye edilebilir. TPE nezdindeki işlemlerde atanacak vekillerin TPE tarafından yetkilendirilmiş ve TPE vekil sicilinde kayıtlı vekil olması gerekmektedir.


Türkiye'de ikameti olmayan gerçek ve tüzel kişilerin TPE  nezdindeki her türlü işlemlerini vekil aracılığıyla yapmaları zorunludur.

 34-) Marka Tescil Maliyetleri Ne Kadardır?

Marka tescil maliyetleri tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kapsamına göre değişmektedir. Marka işlemlerine ilişkin olarak TPE tarafından talep edilen ücretler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen  tıklayınız.

 35-) Marka Tescilinin Avantajları Nelerdir?

Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de önemli yaptırımlar getirilmiştir.

 36-) Marka Koruma Süreleri Ne Kadardır?

Enstitü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10'ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

 37-) Hangi durumlarda marka kullanılmış kabul edilir?

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir;

a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
b)Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
c)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d)Markayı taşıyan malın ithalatı

 38-) Madrid Sistemi Nedir? TPE'de tescil ettirdiğim marka bütün dünyada koruma sağlar mı?

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Sistemi, tek bir başvuru ile sisteme taraf toplam 79 ülke ve Avrupa Topluluklarında başvuru yapma imkanı sağlayan bir sistemdir. Sistem Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolünden oluşmaktadır. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan uluslararası marka tescil başvurularında Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir. Madrid Sistemine taraf ülkelerin güncel listesi için http://www.wipo.int/madrid/en/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 39-) Madrid Protokolü çerçevesinde elde edilen bir uluslararası marka tescili bütün dünyada geçerli bir koruma mı sağlar?

Hayır. Madrid Protokolü çerçevesinde elde edilen bir uluslararası tescil sadece başvuru sırasında belirlenen ve yapılan inceleme sonucu marka tescili kabul edilen ülkelerde koruma sağlar.

 40-) Madrid Protokolü çerçevesinde yapılacak bir uluslararası başvurunun ücreti nedir?

Madrid Protokolü çerçevesindeki uluslar arası başvurularda birisi Türk Patent Enstitüsü'ne ve diğeri Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'na (WIPO) olmak üzere, iki ayrı ücret ödenmesi gerekmektedir. TPE'ye ödenmesi gereken uluslararası marka başvurusu işlem ücreti 220 YTL'dir. WIPO'ya ödenmesi gereken uluslararası başvuru ücreti ise, markanın renkli olup olmamasına, mal ve hizmetlerin kapsadığı sınıf sayısına ve belirlenen ülkelere göre değişmekte olup bu ücretin toplamı WIPO'ya ödenir. Uluslararası başvuru ücretine ilişkin ayrıntılı bilgiler ve otomatik ücret hesaplaması içinhttp://www.wipo.int/madrid/en/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 41-) Madrid Protokolü çerçevesinde bir uluslararası başvuru yapabilmek için TPE'de ulusal marka başvurusunda bulunmak zorunlu mudur?

TPE aracılığıyla Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası marka başvurusunda bulunmak için Türkiye'de tescilli ya da başvuru halinde bir markanızın bulunması zorunludur. TPE'de kayıtlı başvuru halinde ya da tescilli markası bulunmayanlar yeni bir marka ulusal başvurusu yaparak bu başvuruyla aynı anda uluslararası marka başvurusunda bulunabilirler.

 42-) Madrid Protokolü çerçevesinde yapılacak uluslararası başvurunun bu başvuruya dayanak oluşturan ulusal başvuru/tescille (esas başvuru/tescil) uyumlu olması zorunlu mudur?

Evet. Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası marka başvurusunun, marka sahibi, marka örneği, mal ve hizmetler açısından esas başvuru/tescille uyumlu olması zorunludur. Uluslar arası başvuruda tescili talep edilen mal ve hizmetler esas markanın mal ve hizmet listesinden daha dar kapsamlı olabilir ancak daha geniş kapsamlı olamaz.

 43-) Uluslararası başvuruların koruma süresi ne zaman başlar?

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan uluslar arası başvuruların koruma süresi, başvurunun WIPO'ya 2 ay içerisinde gönderilmesi halinde, başvurunun ulusal ofis (TPE) tarafından alındığı tarihten itibaren başlar. Başvuru ulusal ofis tarafından alındığı tarihten itibaren iki aydan daha sonra gönderilirse koruma süresi başvurunun WIPO tarafından alındığı tarihte başlar.Ulusal ofis tarafından iki ay içerisinde gönderilebilmesi için başvurunun usulüne uygun ve eksiksiz yapılmış olması gerekmektedir.

Toplam 8059 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 20.11.2012