Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

1) Mükellefiyet

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Gelire giren kazanç ve iratlar;

 • Ticari kazançlar,
 • Zirai kazançlar,
 • Ücretler,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Gayrimenkul sermaye iratları,
 • Menkul sermaye iratları
 • Diğer kazanç ve iratlardır.

Türkiye'de yerleşmiş olanlar ile resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları, tam mükellef olarak Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilmektedirler.

İkametgahı Türkiye'de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar Türkiye’de yerleşmiş kabul edilir. Ancak, belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ile durumları bunlara benzeyenler ile tahsil, tedavi veya istirahat maksadı ile gelenler ile tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış olanlar Türkiye’de altı aydan fazla kalsalar dahi tam mükellef sayılmamaktadırlar.

2. Muafiyet ve istisnalar

2.1. Muafiyetler

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde esnaf muaflığı, 15 inci maddesinde ise diplomat muaflığı düzenlenmiştir. Esnaf muaflığından, geliri sermayeden ziyade şahsi mesaiye dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlayacak kadar olan ticaret ve sanat erbapları yararlanmaktadır. Ancak, bu muafiyetten yararlanmak için genel olarak bir işyeri açmamak ve motorlu nakil vasıtası kullanmamak şartı getirilmiştir. Vergiden muaf esnaf yıllık beyanname vermemekle birlikte Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre kaynakta kesinti yapılmak suretiyle vergilendirilmektedir. Kaynakta kesilen bu vergiler vergiden muaf esnaf için nihai vergi niteliğindedir.

Diplomat muaflığında ise mütekabiliyet (karşılıklık) ilkesi esası bulunmaktadır. Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilerin bu işlerden dolayı aldıkları ücretler ise karşılıklı olmak şartıyla gelir vergisinden istisnadır.

2.2. İstisnalar

Gelir Vergisi Kanununda yer alan istisnalar aşağıdaki gibidir:

I- Kazançlarda istisnalar

 1. Serbest meslek kazançlarında istisnalar
 2. PTT acentelerinde kazanç istisnası
 3. Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası

II- Sermaye iratlarında istisnalar

 1. Gayrimenkul ve haklarda istisnalar
 2. Menkul sermaye iratlarında istisnalar

III- Müteferrik istisnalar

 1. Ücretlerde istisnalar
 2. Tazminat ve yardımlarda istisnalar
 3. Vatan hizmetleri yardımlarında istisnalar
 4. Teçhizat ve tayın bedellerinde istisnalar
 5. Tahsil ve tatbikat ödemelerinde istisnalar
 6. Teşvik ikramiye ve mükafatlarında istisnalar

3. Gelir vergisinin tespiti ve vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanununda gelir unsurları itibarıyla kazanç ve iradın tespiti, indirilecek ve indirilemeyecek giderler ayrı bölümler halinde düzenlenmiştir.

Gelir vergisinde temel prensip, gelir vergisi mükellefinin veya sorumlusunun beyanının esas alınması ve Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların toplaması yapılmak suretiyle vergilendirme yapılmasıdır.

Beyanlar yıllık beyanname, muhtasar beyanname ve münferit beyanname ile yapılmaktadır. Yıllık beyanname; muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanması ve Kanunun 103 üncü maddede yer alan artan oranlı gelir vergisi tarifesinin uygulanması suretiyle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine yöneliktir. Muhtasar beyanname; işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. Münferit beyanname ise dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlarda, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesi için kullanılmaktır.

Ayrıca, ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla geçici vergi beyannamesi vermektedirler.

Geçici vergilerin ve tevkif suretiyle kesilen vergilerin verilecek olan yıllık beyannameden mahsup edilmesi ve mahsup edilemeyen kısımların Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bulunan usul ve esaslar çerçevesinde mahsuben veya nakden iade alınması mümkün bulunmaktadır.

Gelir vergisinde temel vergilendirme şekli mükellefin beyanı olmakla birlikte, bazı durumlarda bu esastan vazgeçilmiş ve kaynakta kesinti yoluyla vergilendirme yapılması esası benimsenmiştir. Örneğin, gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, tek işverenden elde edilen ücretler, menkul kıymetlerin alım-satımı ve itfası neticesinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri ve repo gelirleri için kaynakta vergi kesintisi yapılmakta, bu gelirler için ayrıca yıllık beyanname verilmesi söz konusu olmamakta ve kesilen vergiler nihai nitelik kazanmaktadır.

Tam ve dar mükellefler itibarıyla belli başlı vergi kesintisi bilgileri aşağıdaki gibidir.

 

Ödemenin Türü

Tam Mükellefler

Dar Mükellefler

Yıllara Sari İnşaat ve Taahhüt İşleri %3 %3
Kar Payları %15 %15
Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirler %10 %0
Hisse Senedi Alım/Satım Kazançları %0 %0
Mevduat Faizleri, Repo Gelirleri ve Katılım bankalarından elde edilen kar payları %15 %15

Gelir vergisi ile ilgili beyanname verme zamanları ve ödeme zamanları aşağıdaki gibidir.

 

Beyanname çeşidi

Beyan Zamanı

Ödeme Zamanı

Yıllık Gelir Vergisi İzleyen yıl 1-25 Mart arasında Mart ve Temmuz Aylarında
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) İzleyen yıl 1-25 Şubat arasında Şubat ve Haziran Aylarında
Geçici Vergi Dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü gün akşamına kadar Dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci gün akşamına kadar
Muhtasar beyanname Ertesi ayın 23 üncü günü akşamına kadar Beyanname verecekleri ayın 26 ıncı günü akşamına kadar

Büyütmek için tıklayınız.

Toplam 1454 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 20.02.2015