Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kıyı Yapıları İşletme İzin Süreci

İlgili Mevzuat

Kapsam

4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre kıyıda yapılabilecek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesisleri  ve kıyılarımızda denizcilik ve limancılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla inşa edilmiş kıyı tesislerini, bunların inşasını gerçekleştirecek ve işletecek olan kişileri kapsar.

İşletme izni ve geçici işletme izni başvurusu

 • Kıyı tesisine yönelik işletme izni veya geçici işletme izni almak isteyen yatırımcılar talep konusunu içeren dilekçe ekinde (Başvuru Dilekçesi);
 • EK-1’de yer alan A- Tesis Bilgi Formu,
 • EK-1’de yer alan B- İşletme İzni veya Geçici İşletme İznine Esas Başvuru Belgeleri,
  • Gerçek veya tüzel kişiler için bu yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu içeren ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti.
  • Tesisin büyüklüğü ile orantılı uygun ölçekte hazırlanmış genel yerleşim planı (ölçekli, lejant gösterimi yapılmış, tesis üniteleri, baba, anele, aydınlatma yerlerini ve yangın hidrant ve dolaplarını içeren söz konusu genel yerleşim planı, TMMOB Mühendis odalarına kayıtlı mühendis veya mimar tarafından imzalı olacaktır).
  • İlgili kurum yazısı veya kullanma izni, irtifak hakkı ya da işletme hakkı devir sözleşmesinin (geçici işletme izni için ön izin) aslı veya ilgili  kurumdan tasdikli sureti ya da noter onaylı sureti.
  • Kıyı tesisine ait Kıyı Kanunu kapsamında onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı veya onay işlemine ait ilgili yazı örneği (Geçici işletme izin talepleri, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası göz önünde bulundurularak İdarece değerlendirilir).
  • Kıyı tesisine ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce (KEGM) düzenlenmiş fener gereklilik analizi, fener gerekli ise fenerin uygunluğu ve yeterliliğine ilişkin KEGM’den alınmış yazı.
  • Gerçek veya özel tüzel kişilerin işleteceği kıyı tesislerinde, tesis tipi, yanaşacak deniz aracının özellikleri / sayısı, yolcu durumu, tahmil/tahliye edilecek ve/veya depolanacak yükün cinsi, tesisin kapasitesi/özellikleri göz önüne alınmak ve öngörülen standartlar doğrultusunda ekipman/donanım seçimi yapılmak suretiyle boru hattı ve şamandıra/platform ile kıyıdan uzak depolama tesisleri hariç,TMMOB Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendis tarafından hazırlanan yangın planı/projesi (KKÇ’nin kara tarafındaki tesisler ile ortak yangın  planı ibraz edilmesi halinde bu plan kabul edilecektir).
  • Hurda elleçleyecek tesisler için radyasyon ölçüm cihazlarına ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış belgenin aslı veya belgeyi veren kurumca tasdikli sureti ya da noter onaylı sureti. 
  • Tesisin işletme izni veya geçici işletme izni talebine ilişkin yapılacak sörvey hizmeti bedellerinin ödendiğini gösterir ücret makbuzu.

ile birlikte İdareye başvurur.

 • İdare, talep konusuna uygun EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de belirtilen kriterlerin sağlanmasını ve bunlara ek bilgi ve belgeleri talep edebilir.
 • Yatırımcılar, işletme izni veya geçici işletme izni süresi bitiminden en geç 1-3 ay öncesinde EK-1’de yer alan A- Tesis Bilgi Formu ile birlikte İdareye başvurur. Geçici işletme izin sürelerinin uzatılması amacıyla yapılacak başvurularda, iznin geçici olarak verilmesine neden olan hususlara ilişkin yapılan işlemler hakkında İdareye bilgi verilir.

 

Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

 

Geçici İşletme İzni

Yönetmeliğin 11. maddesinde düzenlenmiştir. Yatırımcısı tarafından talep edilmesi halinde, ikinci fıkrada belirtilen şartlar ile sınırlı kalmak kaydıyla, İdare tarafından kıyı tesislerine seyir emniyeti ve deniz güvenliği kapsamında altı aydan bir yıla kadar sürede geçici işletme izni verilebilir. Geçici işletme izin süreleri, tesisin durumu göz önüne alınarak İdarece gerekli görüldüğünde uzatılabilir veya iptal edilebilir.

Geçici işletme izinleri;

 • 3621 sayılı Kıyı Kanunundan önce yapımı gerçekleştirilmiş ve bir kamu kuruluşunca işletilmekte iken özelleştirme kapsamına alınan kıyı tesislerinde, halen tahmil/tahliye edilmekte olan yük cinslerinin tahmil/tahliyesine devam edilebilmesi veya mevcut yük tahmil/tahliyesine ilave olarak özel önlem gerektiren tehlikeli yüklerin tahmil/tahliye edilebilmesi yahut depolanması gayesiyle, talep halinde; 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulunca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve DLHİ’nin yetki alanına giren işlemlerin tamamlanmasına  imkan tanımak,
 • Kamu tarafından işletilmekte iken özelleştirilen veya bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşa edilerek lehlerine ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı veya işletme hakkı devir işlemleri yapılmış olan kıyı tesislerinin faaliyetlerini aksatmamak ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun gereklerini yerine getirmek,
 • 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve uygulama projeleri onaylanmış bulunan ve MEGM tarafından irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre inşaatı kısmen tamamlanmış ve gemilerin yanaşmasında, tahmil/tahliye yapılmasında seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından bir sakınca bulunmadığı İdare tarafından tespit edilen tesisin; inşaatın gerçekleşme aşamasını gösterir asıl veya onaylı termin planının İdareye ibraz edilerek, tesisin onaylı imar planındaki şekliyle tamamlanmasına imkan sağlamak,
  • Gerekli izinleri alarak faaliyet gösteren kıyı tesislerinde, mevcut tahmil/tahliye edilen yüklere ilave olarak, tahmil/tahliyesi talep edilen tehlikeli yükler kapsamında olup özel tedbirler alınmasını gerektiren yüklerin, mer’i mevzuatta yer alan emniyet tedbirlerine uyulması kaydıyla, kıyı tesisi içerisinde ayrılmış bir bölümde müstakilen ve/veya supalan olarak tahmil/tahliyesine imkan tanımak,
  • İdareden işletme izni veya geçici işletme izni alınarak faaliyetine devam etmekte iken, başka bir tüzel kişiliğe devredilen veya tüzel kişiliğinin değiştirilmesi talep edilen ve yeni duruma göre işletme izni alma çalışmaları devam eden kıyı tesislerinin faaliyetini aksatmamak,

amacına yönelik olmak üzere, Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 uncu maddeleri gözönüne alınarak verilir.
 

 • Geçici işletme izninde, kıyı tesisinde tahmil/tahliyesine izin verilen yük cinsleri ve gerektiğinde diğer ayrıntılar belirtilir. Belirtilmeyen yük cinslerinin tahmil/tahliye edilmesinin amaçlanması halinde, bu yükler için İdareden yeniden izin talep edilir.

 Yönetmelik ekleri için tıklayınız.

 

Toplam 3004 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 17.03.2015