Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yabancıların Çalışma İzinleri
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca, yabancıların Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni almaları gerekmektedir.
 

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI
 
Çalışma izni başvuruları, yabancının ikamet durumuna göre yurt içinden veya yurt dışından yapılabilmektedir.  Çalışma izni için başvuracak yabancıların, talep ettikleri çalışma izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
 
Yurt Dışından Başvuru
 
Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını uyruğunda bulundukları veya ikamet ettikleri ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu başvurunun ardından, dış temsilcilik tarafından yabancıya verilen referans numarasıyla e-Devlet üzerinden Türkiye’deki işveren tarafından esas başvuruyu yapılır ve gerekli belgeler  on iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilir. Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılar, Türkiye’ye giriş yapmak üzere ilgili dış temsilciliğe giderek, harç ödemesi (ikamet ve çalışma için) yapar.  Dış temsilciliklerimizden amacına uygun vizeyle çalışma izni alarak Türkiye’ye gelen yabancılar, giriş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.
 
Yurt İçinden Başvuru
 
Türkiye’de en az altı ay süreli geçerli ikamet izni sahibi olan yabancıların çalışma izin başvuruları yurtiçinden doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılabilir. Bir işveren yanında çalışacak yabancının başvurusu işveren tarafından, kendi ad ve hesabına bağımsız çalışacak yabancının başvurusu ise yabancının kendisi tarafından yapılır.
 
Çalışma izin belgesi, ikamet izni yerinede geçmekte olup, ayrıca ikamet izni başvurusunda bulunulmasına gerek yoktur.
 
Çalışma izni alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirler.
 
BAŞVURU BELGELERİ
 
Yabancı Personelin Sunması Gereken Belgeler
 • Yabancı Personel Başvuru Formu, (işveren ve yabancı personelin imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
 • Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer mesleklerde çalışacak yabancılardan noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,
 • Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”,
 • Yabancı sanatkâr çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için, Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi ve bonservis.
   

Yabancı Personeli İstihdam Edecek Kurumun veya Kuruluşun Sunması Gereken Belgeler

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi,
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 • Belgeli turizm kuruluşları için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini ispat eden belge,
 • Mühendislik, mimarlık,  müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.
 • Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
   

Eğitim ve Sağlık Sektöründe Çalışacak Yabancıların Çalışma İzin Başvurularında İşverenden İstenilen Belgeler*

Sektör Faaliyet Konusu İlgili Kurum İşyerinden İstenen İşveren Belgesi Adı Yabancıların Alacağı Görevler
Eğitim - Özel Okul,
- Öz. Eğ. Ve Reh. Mrk- (MEB’e bağlı),Fizyoterapist için*
MEB (5580 sy.K.) -Milli Eğitim Bakanlığından alınan Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi
(Yabancının çalışacağı okula/işyerine ait)
-İdareci,
-Öğretmen,
-Uzman Öğretici,
-Usta Öğretici,
-Diğer Büro Pers.,
-Fizyoterapist
Eğitim -Özel Dershaneler,
-Dil,Kursları
MEB -Milli Eğitim Bakanlığından alınan Özel,Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi (Yabancının çalışacağı kursa ait) -İdareci,
-Öğretmen,
-Uzman Öğretici,
-Usta Öğretici,
-Büro Pers.
Eğitim -Kreş ve Gündüz Bakımevleri,
-Huzurevi
Aile ve Sos.Pol. Bak. SH€ÇEK den alınan açılışlŸ izin belgesi -Çocuk Bakıcısı,
-Öğretmen (Okul
Öncesi-Dil),
-Hasta Bakıcı
Sağlık -֙zel Hastaneler
-Öz. Eğ. Ve Reh. Mrk- (Sağ Bak.’na bağlı) Fizyoterapist için**
Sağlık Bakanlığı Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış
faaliyet durumunu gösterir belge veya ruhsatname
-Doktor,
-Hemşire,
-Ebe (Görüş ile),
-Sağlık Tek.,
-Diğer Büro Pers.
Sağlık -Kamu Hastaneleri Sağlık Bakanlığı -Kamu Hastanelerinden işveren belgesi istenilmemektedir. (Sadece giriş
yapan kişinin vekaleti istenir)
-Doktor,
-Hemşire,
-Ebe (Görüş ile),
-Sağlık Teks.,
-Diğer Büro Pers.
Sağlık -Özel Üniversite ve Üniversite Hastaneleri -YÖK,
-İlgili Üniv.
-Kuruluşuna İlişkin Resmi Gazete -Proje Yön.,
-Koordinatör,
-Diğer Büro Pers.,
-(Sağlık Personeli üniversitelerin
ön izin mevzuatına uygun olmamaları sebebiyle izin alamamaktadır. “Doktor,
Hemşire, Sağlık Teks…”)
Sağlık -Muayenehane Sağlık Bakanlığı -Ruhsat (Uygunluk
Belgesi),
-Oda Kaydı,
-Vergi Levhası,
-5510 s.K
– 4/B Kaydı
-Diğer Büro Pers. (Sekreter,Temizlik
işçisi)
Sağlık -OSGB ˜SGGM OSGB Yetki Belgesi -İşyeri Hekimi,
-Diğer sağlık personeli
(Hemşire-Memur-ATT)
Sağlık -Eczane   -Eczane Ruhsatı
-Oda Kaydı
-Eczacı
-Diğer Personel

 

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLME SÜRESİ

 • Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılmaktadır.
 • Çalışma izin talebinin sonucuna ilişkin Bakanlık kararı yabancıya veya başvuruyu yapan işverenine bildirilir. 
 • Başvurunun yurtdışından yapılmış olması halinde ilgili dış temsilciliğimizin bilgilendirilmesini teminen karar Dışişleri Bakanlığına da iletilir.
 • Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda kilit personel statüsünde görev yapacak yabancıların çalışma izin talepleri belgelerin eksiksiz sunulmuş olması koşuluyla 15 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.

ÇALIŞMA İZİN TÜRLERİ


Süreli Çalışma İzni (4817 sayılı Kanun Md.5)

Süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, çalışma izninin süresi altı yıla kadar uzatılabilir.

Süresiz Çalışma İzni (4817 sayılı Kanun Mad.6)

 • Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilir.
 • Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.
 • Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hâllerde iptal edilir.

Bağımsız Çalışma İzni (4817 sayılı Kanun Mad.7)

 • Bağımsız çalışacak yabancılara, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.

 

İSTİSNAİ HALLERDE ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ (4817 sayılı Kanun Md. 8)

 • Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarına,
 • Türk Vatandaşlığını kaybedenler ve bunların füruuna,
 • Türkiye’de doğan veya kendi millî kanununa, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversiteden mezun olan yabancılara,
 • Mülteci olarak kabul edilen yabancılara,
 • Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların AB üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarına,
 • Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idarî ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçilikler, konsolosluklar ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idarî ve teknik personelin eş ve çocuklarına,
 • Bilimsel ve kültürel faaliyetler amacıyla bir ayı aşan ve sportif faaliyetler amacıyla dört ayı aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılara,
 • Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancılara,
  4817 sayılı Kanunda öngörülen süre sınırlamalarına tâbi olmaksızın çalışma izni verilebilir.

 

ÇALIŞMA İZNİNİN UZATILMASI (Yönetmelik Madde 8)

 • Verilmiş bir çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden Bakanlığa çalışma izni süre uzatım başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
 • Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması zorunlu olup,  on beş günlük bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.

 


ÇALIŞMA İZİN TALEBİNİN REDDİ (4817 sayılı Kanun Md.14)

 • Çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması istemi;
 • İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmaması,
 • Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması,
 • İçişleri Bakanlığının olumsuz görüş bildirmesi,
 • Yabancının çalışmasının millî güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlâk ve genel sağlık için tehdit oluşturması,
  hallerinde reddedilir.

 


ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ (4817 sayılı Kanun Md.15)

 • Yabancının, Kanunda sayılan sınırlamalara aykırı olarak çalışması veya çalışma izninin reddi hallerinden birinin varlığının veya yabancının ya da işvereninin, çalışma izni talep dilekçesinde eksik veya yanlış bilgi verdiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, Bakanlık verdiği çalışma iznini iptal eder ve durumu ilgili Bakanlığa bildirir.

 

ÇALIŞMA İZNİNİN GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ (4817 sayılı Kanun Md.16)

Çalışma izni, geçerlilik süresinin sona ermesi dışında;

 • Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmış olması veya Türkiye’ye girişinin yasaklanması,
 • Yabancının pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması (İçişleri veya Dışişleri Bakanlıklarının uygun görüşlerinin bulunması hali hariç),
 • Yabancının mücbir sebepler dışında aralıksız olarak altı aydan fazla yurt dışında kalması,
  hallerinde geçerliliğini kaybeder.

 

İTİRAZ ve YARGI YOLUNA BAŞVURU HAKKI (4817 sayılı Kanun Mad.17)

 • Bakanlık çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, yabancıya veya varsa işverenine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ eder.
 • Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın Bakanlıkça reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (4817 sayılı Kanun Mad.18)

 • Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, Bağımsız çalışan yabancılar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
 • Çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yabancının çalışmaya başlamaması halinde, bu sürenin bitiminden itibaren en geç on beş gün içerisinde işverenlerin durumu Bakanlığa bildirmek yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yabancı çalıştıran işverenler, çalışma izni verilen yabancının herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona ermesi halinde bu tarihten itibaren, Bağımsız çalışan yabancılar ise çalışmanın bitiminden itibaren en geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

 

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ (Çalışma İzni Almalarına Gerek Bulunmayan Yabancılar)

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesi gereğince çalışma izni alması gerekmeyen yabancılar aşağıda sıralanmıştır. Özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla;

 • Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar,
 • Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az,  sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar,
 • Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; (Değişik ibare:RG-22/1/2015-29244) Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenler,
 • Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla (Değişik ibare:RG-22/1/2015-29244) Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar,
 • Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanlar,
 • İki yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar,
 • Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında altı ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenler,
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans) yürüttüğü programlar kapsamında gelecek yabancılar,
 • Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancılar,
 • Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar,
 • Türkiye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Bakanlığınca talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler,
 • Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden “Uygunluk Onayı Belgesi” almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamları,
 • Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen yabancı uzmanlar

Çalışma İzni Muafiyetine İlişkin Diğer Hususlar

 • Mesleki hizmetler kapsamında olup, muafiyet hükümlerine tabi yabancı mimar, mühendis ve şehir plancılarının, hizmet sürelerinin bir ayı aşması durumunda akademik ve mesleki yeterliliğini tamamlayarak Bakanlıktan çalışma izni alması, ilgili meslek kuruluşuna geçici üye olması ve ulusal kurum ve kuruluşların uygulamalarına uyması zorunludur.
 • Muafiyet süreleri uzatılamaz.
 • Muafiyet sürelerinden daha fazla çalışılacak olunması durumunda Bakanlıktan çalışma izni alınması zorunludur.
 • Muafiyet hükümlerinden yararlanacak yabancılara ilişkin sosyal güvenlikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur.

   

 

Toplam 4804 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 03.03.2015